Regulamin wypożyczalni samochodów PremiumRental

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Marcina Laskowskiego (NIP: 5861359099, REGON: 192471578) oraz Tomasza Laskowskiego (NIP: 5861359159, REGON: 192471584), prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ACTIVE-IT s.c. (adres do korespondencji: ul. Kartuska 361A, 80-125 Gdańsk, NIP: 9581507170, REGON: 220132607), działający pod marką PremiumRental w ramach Wypożyczalni Samochodów, zwanymi dalej „Wynajmującym”.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu samochodu.
 3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu obowiązują postanowienia umowy najmu.

§ 2 Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

 1. Najemcą samochodu może być zarówno osoba fizyczna jak i firma, jednakże osobą uprawnioną do kierowania samochodem może być wyłącznie osoba fizyczna, wpisana do umowy jako kierowca/reprezentant która pomyślnie przejdzie weryfikację w Krajowym Rejestrze Długów, prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,(KRD) za pomocą numeru PESEL Najemcy, a w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą numeru NIP – dane będą przetwarzane na podstawie pisemnej zgody Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A., (KRD) a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz od co najmniej 2 lat posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy kategorii „B” . Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE OSOBOWE” lub osobę upoważnioną przez Wynajmującego zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu, ww. wymogów, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim wypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 3. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę fizyczną spełniającą wymogi określone w 2 pkt 1 i pkt 2 Regulaminu, wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE OSOBOWE” lub przez inną osobę fizyczną, na którą pisemnie (pod rygorem nieważności) wyraził zgodę Wynajmujący.
 4. Samochód nie może zostać podnajęty lub odstąpiony osobie trzeciej do używania bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Udzielenie zgody przez Wynajmującego, uzależnione jest od uprzedniego przekazania Wynajmującemu oryginału dokumentów potwierdzających spełnienie przez osobę trzecią wymogów określonych w 2 pkt 1 i pkt 2 Regulaminu. Udzielenie upoważnienia przez Wynajmującego, o którym mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.
 5. Osoba trzecia, której podnajęto lub odstąpiono samochód na postawie uprzedniej zgody
 6. Wynajmującego, jest zobowiązana do przestrzegania postanowień umowy najmu oraz Regulaminu. Najemca jest zobowiązany do zapoznania tej osoby z postanowieniami umowy najmu oraz Regulaminu. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tej osoby jak za własne działania i zaniechania.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, gdy uzyskanie pisemnej zgody, o której mowa w § 2 pkt 3 jest niemożliwe, udzielenie zgody przez Wynajmującego może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w umowie najmu adres e-mail Najemcy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio § 2 pkt 4.
 8. Samochód może zostać wynajęty Najemcy, udostępniony osobie upoważnionej przez Wynajmującego, podnajęty lub odstąpiony osobie trzeciej do używania za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem wyrażenia przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych. W razie stwierdzenia braku zgody tych osób na przetwarzanie danych osobowych, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim wypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 3 Termin rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu

 1. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania samochodu wskazanej w protokole zdawczym samochodu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. W wypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania samochodu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania samochodu. § 4 Wydanie samochodu

§ 4 Wydanie pojazdu

 1. Najemca otrzymuje zatankowany samochód, uzupełniony płynem do spryskiwaczy do pełna, sprawny technicznie, czysty w środku i na zewnątrz oraz w stanie nieuszkodzonym, którego stan w dniu wydania zostanie szczegółowo określony w treści protokołu zdawczego.
 2. Najemca jest zobowiązany do użytkowania samochodu z należytą starannością i do zwrotu w takim samym stanie jak w dniu wydania, który zostanie potwierdzony w protokole zdawczym. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.
 3. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy samochodu wolnego od usterek wpływających na użyteczność samochodu. Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu drogowego, posiada opłaconą obowiązkową polisę OC.
 4. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę lub inne osoby podróżujące w samochodzie, w tym w szczególności dokumenty, środki pieniężne, papiery wartościowe, kosztowności oraz sprzęt elektroniczny.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, w tym w szczególności opłaty parkingowe oraz kary administracyjne, nałożone na Najemcę w związku z używaniem samochodu.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze, będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę trzecią kierującą samochodem, powstałe w związku z używaniem samochodu.

§ 5 Zasady użytkowania samochodu, obowiązki Najemcy

 1. Samochód może być użytkowany poza terytorium Francji za pisemną zgodą Wynajmującego oraz wpłaconą kaucją, która nie podlega możliwości zniesienia za dodatkową opłatą. Wyjazd bez zgody Wynajmującego podlega nałożeniu kary oraz umożliwia zerwanie umowy w trybie natychmiastowym.
 2. W czasie używania samochodu Najemca lub osoba trzecia kierująca samochodem, o której mowa w 2 pkt 4 Regulaminu, zobowiązane są w szczególności do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
  2. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków, jak również zabezpieczenia w ten sam sposób rzeczy przewożonych w samochodzie będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Najemcy lub osoby kierującej samochodem,
  3. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  4. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa Pb98 zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej samochodu,
  5. utrzymywania samochodu w należytej czystości,
  6. przestrzegania dziennego limitu przebiegu wynoszącego 250 kilometrów.
 3. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową najmu, Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniem samochodu oraz zasadami jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:
  1. prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości w tym leków, po zażyciu których prowadzenie pojazdów jest zabronione
  2. holowanie innych pojazdów najętym samochodem,
  3. przekroczenie dopuszczalnej ładowności,
  4. przekroczenie dopuszczalnej prędkości,
  5. palenie wyrobów tytoniowych w samochodzie, w tym również elektronicznych papierosów (e-papierosów);
  6. przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących spowodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie samochodu, a także przewożenia materiałów i środków, których posiadanie jest zabronione,
  7. dokonywanie w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  8. przewożenie w samochodzie zwierząt,
  9. używania szczotek do zgarniania śniegu z auta oraz skrobaczek do szyb,
  10. mycia aut na myjniach automatycznych lub używania szczotek myjących,
  11. spożywania posiłków oraz picia napojów w sposób nieostrożny.
 4. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w pkt 3 lit. g, Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości samochodu spowodowaną przeróbkami.
 5. Wyjazd poza granice Francji do innych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wyjazd poza granice Francji do innych krajów niż wskazane w punkcie poprzedzającym jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto wymaga dodatkowego skontaktowania się z Wynajmującym bezpośrednio przed wyjazdem w celu odpowiedniego ubezpieczenia pojazdu, ewentualnie dopełnienia innych wymagań wynikających z przepisów obowiązujących w kraju, będącym celem podróży.
 7. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego paragrafu, w tym w zakresie powstałych kosztów napraw lub holowania samochodu poza granicami Rzeczypospolitej.
 8. Każdy samochód posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia samochodu poza granice Rzeczypospolitej. 
 9. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy oraz osób trzecich, o jakich mowa w treści § 2 pkt 4 Regulaminu, związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 10. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z samochodem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie samochodu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

§ 6 Czynsz najmu

 1. Czynsz za najem samochodu naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu.
 3. W przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą czynszu najmu co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmującemu będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresów wypowiedzenia.
 4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu najmu, Wynajmujący naliczy Najemcy maksymalne odsetki ustawowe.
 5. W razie uszkodzenia samochodu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego względem regulamin, z winy Najemcy  lub gdy sprawca jest nieznany, czynsz za kolejne dni najmu nie podlega zwrotowi ( przepada).

§ 7 Zabezpieczenia samochodu

 1. Samochód posiada zamontowane urządzenie umożliwiające Wynajmującemu zdalne zablokowanie rozrusznika samochodu. Zablokowanie rozrusznika uniemożliwia uruchomienie silnika samochodu.
  1. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (na piśmie, w formie korespondencji elektronicznej e-mail, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) uprawniony jest do zablokowania rozrusznika.
  2. Po uiszczeniu przez Najemcę zaległych należności i zawiadomieniu o tym Wynajmującego, Wynajmujący uruchomi ponownie rozrusznik w terminie 24 godzin od zaksięgowania zaległej wpłaty.
  3. W stanie wyższej konieczności, Najemca może skontaktować się z Infolinią PremiumRental tel. +48 728 200 001 celem odblokowania rozrusznika.

§ 8 Kaucja

 1. Celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy najmu, wraz z zawarciem umowy najmu Najemca dokona wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w 4 pkt 10 Regulaminu, lub poprzez blokadę środków pieniężnych (pre-autryzacji operacji) na karcie płatniczej Najemcy, zwrotnej kaucji w wysokości od 5000 € do 8000 € w zależności od wybranego modelu auta.
 2. Wpłacona przez Najemcę kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia zdania przez Najemcę samochodu na podstawie protokołu zdawczego, po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu.
 3. O każdym przypadku zaspokojenia z wpłaconej kaucji Wynajmujący powiadomi Najemcę na wskazany przez niego adres e-mail, w terminie 7 dni od dnia dokonania zaspokojenia.
 4. Kaucja  służy zabezpieczeniu roszczeń wynikających z uszkodzenia, zniszczenia, spalenia, zalania lub innej formy uczynienia samochodu niezdatnym do użytkowania.
 5. Najemca może być zobligowany do dokonania opłat za dodatkowe usługi za zadeklarowany w umowie najmu okres trwania najmu.
 6. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z umowy najmu za cały okres trwania najmu wystawiana jest po dokonaniu zwrotu samochodu.
 7. W przypadku wyrażenia przez Najemcę zgody na otrzymywanie faktur VAT obejmujących czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Najemcy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji samochodu lub przy zawieraniu umowy najmu.
 8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
 9. Płatność może zostać dokonana wyłącznie w formie gotówkowej lub  bezgotówkowej.
 10. Wynajmujący informuje o dostępnych sposobach płatności bezgotówkowej na stronie internetowej, w oddziałach oraz telefonicznie, a jeżeli Wynajmujący nie wskazał inaczej, wszelkie dalsze należności za najem lub w związku z najmem samochodu Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez BNP Paribas S.A., numer konta 34 2340 0009 0240 2120 0000 0061.
 11. Opłaty związane z prowadzeniem na życzenie Najemcy obsługi poza oddziałem Wynajmującego, w którym zawarto umowę najmu wskazane są w cenniku dostępnym na stronie PremiumRental.pl.

§ 9 Zwrot, wymiana samochodu, wydłużenie okresu najmu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić samochód w siedzibie oddziału, w którym nastąpiło wydanie samochodu.
 2. Zwrot samochodu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.
 3. Zwrot samochodu w oddziale Wynajmującego poza godzinami pracy biura oddziału możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Przedłużenie najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
 5. Zamiar przedłużenia najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 1 godzinę przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową kontakt@PremiumRental.pl bądź telefoniczną pod numerem tel. +48 728 200 001, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego.
 6. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w jednym z oddziałów Wynajmującego.
 7. Opłata za przedłużenie najmu musi być uregulowana przelewem co najmniej na 1 godzinę przed upływem terminu zakończenia najmu na konto Wynajmującego tj. BNP Paribas S.A., numer konta 34 2340 0009 0240 2120 0000 0061, potwierdzenie przelewu musi zostać wysłane drogą mailową na adres kontakt@PremiumRental.pl
 8. Niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. Ponadto Wynajmujący upoważniony jest w takim przypadku do zablokowania rozrusznika samochodu oraz podjęcia działań zmierzających do odzyskania samochodu.
 9. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.
 10. W wypadku braku zwrotu samochodu w miejscu zgodnym z umową najmu i Regulaminem oraz w wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł z tego tytułu.
 11. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów samochodu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 12. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu.

§ 10 Obowiązek naprawienia szkody

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem naprawienia szkody, w tym następującymi kosztami:
  1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole zdawczym samochodu oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,    
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone szyb i lusterka, uszkodzenia  reflektorów, uszkodzenia elementów karoserii, uszkodzenia elementów podwozia, uszkodzenia opon),
  3. kosztami przywrócenia samochodu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
  4. odszkodowaniem za utratę wartości samochodu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą samochodem czy pasażera samochodu albo za utratę wartości samochodu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.
 2. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody.
 3. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub innych elementów, Najemca zostanie zobowiązany do naprawienia szkody.

§ 11 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Najemca może składać także telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: kontakt@PremiumRental.pl
 2. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od ich złożenia, a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany listownie na adres do korespondencji wskazany przez Najemcę oraz na adres poczty elektronicznej Najemcy.

§ 12 Serwis, przeglądy i naprawy

 1. Najemca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnienie Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Samochodu lub podanych na protokole zdawczym samochodu (tolerancja +/- 500 km) lub przy wskazaniach komputera pokładowego samochodu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Infolinią PremiumRental: tel. +48 728 200 001.
 2. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.
 3.  Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego Infolinia PremiumRental: tel. +48 728 200 001 oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.
 5. W razie wypadku drogowego, niezależnie od osoby będącej jego sprawcą, Najemca poza obowiązkiem wskazanym w pkt 4 ma również obowiązek zawiadomienia Policji.
 6. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii.
 7. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. W wypadku przewidzianym w pkt 7, Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 9. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwróci Najemcy koszty udokumentowane rachunkami.
 10. Wynajmujący ma możliwość obciążenia kosztami naprawy Najemcę w przypadku gdy nadmierna eksploatacja pojazdu z winy Najemcy, może przyczynić się do wyświetlenia komunikatów komputera pojazdu dużo wcześniej niż zakładane przez producenta wytyczne serwisowe. W szczególności wymiana: opon,  klocków hamulcowych oraz tarcz, oleju silnikowego itp,.

§ 13 Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie uszkodzenia samochodu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do samochodu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Infolinią PremiumRental +48 728 200 001 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji na miejsce zdarzenia.
 2. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży samochodu lub utracie kluczyków do samochodu jest równoznaczne z zablokowaniem przez Wynajmującego rozrusznika samochodu.
 3. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody jaką poniósł Wynajmujący z tego powodu.

§ 14 Obowiązki Wynajmującego

 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
 2. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował samochodem, który może być przekazany Najemcy.
 3. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia samochodu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej samochodem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpiło później).
 4. Do terminów wskazanych w pkt 3 nie wlicza się okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego.
 5. Najemca zwolniony jest z obowiązku uiszczania czynszu za najem samochodu za okres oczekiwania na samochód zastępczy, który zgodnie z umową najmu ma zapewnić Wynajmujący.
 6. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
 7. Udostępnienie samochodu zastępczego Najemcy przez Wynajmującego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia samochodu poza granicami Francji.

§ 15 Ubezpieczenie samochodu

 1. Samochód będący przedmiotem umowy najmu posiadają ważną, opłaconą polisę OC, w tym polisę OC w ruchu zagranicznym. Samochód posiada również polisę AC.
 2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  2. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub
  3. środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy,
  4. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  5. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  6. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu lub Regulaminem do prowadzenia samochodu,
  7. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,
  8. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
  9. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
  10. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem,
  11. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody Pokrycie szkody nie następuje zarówno w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jak i w zakresie szkód niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania.
 3. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
 4. W przypadku spowodowania przez Najemcę szkody lub gdy sprawca jest nieznany, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem jej naprawienia oraz rekompensatą dla Wynajmującego tytułem kosztów przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy samochodu oraz utratą wartości rynkowej uszkodzonego samochodu. Udział własny w szkodzie będzie oszacowany po oględzinach rzeczoznawcy z towarzystwa ubezpieczeniowego przypisanego do danego auta w umowie oraz będą brane pod uwagę okoliczności przy których doszło do uszkodzenia auta na podstawie odczytu z modułu GPS, notatki policyjnej lub oświadczenia sprawcy i świadków zdarzenia.
 5. W przypadku spowodowania przez Najemcę szkody lub gdy sprawca jest nieznany, Najemca zostanie obciążony kosztami holowania pojazdu z miejsca zdarzenia.

§ 16 Zawarcie umowy najmu

 1. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje, z zastrzeżeniem § 16 pkt. 2 i 6 Regulaminu, na podstawie formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.PremiumRental.pl) oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej we wskazany sposób oferty.
 2. Po złożeniu oferty na podstawie wypełnionego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.PremiumRental.pl), Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania na adres Najemcy oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w terminie do 2 godzin od otrzymania oferty na wskazany przez Najemcę adres e-mail.
 3. Warunkiem akceptacji oferty przez Wynajmującego jest:
  1. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących warunków najmu samochodu poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.PremiumRental.pl) formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego,
  2. zaakceptowanie treści Regulaminu oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,
  3. spełnianie warunków przewidzianych w § 2 i § 16 pkt 12 Regulaminu,
  4. złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
  5. dokonanie przez Najemcę na rzecz Wynajmującego zapłaty całkowitych kosztów najmu lub opłaty rezerwacyjnej.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia Wynajmującego o akceptacji oferty Najemca jest zobowiązany do dokonania zapłaty całkowitych kosztów najmu tj. czynszu najmu oraz kaucji oraz uzgodnionych dodatkowych opłat na poczet kosztów najmu w wysokości wskazanej w treści oferty (opłata rezerwacyjna). W przypadku, gdy moment dokonania rezerwacji samochodu i wskazaną przez Najemcę godzinę odbioru samochodu dzieli mniej niż 24 godziny konieczne jest dokonanie zapłaty całkowitych kosztów najmu.
 5. Najemca dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na stronie rezerwacji samochodu.
 6. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet kosztów najmu następuje w sposób inny niż poprzez platformę transakcyjną firmy PayU, wypełnienie przez Najemcę formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie płatności na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych zobowiązany jest do przesłania Najemcy oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu § 16 pkt 2 i 3 Regulaminu na podany przez Najemcę adres e-mail.
 7. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu w klasie wybranej przez Najemcę, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu samochodu, na który zostało złożone zamówienie.
 8. Najemcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy najmu w przypadku braku jego zgody na zmianę samochodu na samochód tej samej klasy lub wyższej.
 9. Najemcy będzie również przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy najmu w terminie do dnia wydania mu samochodu przez Wynajmującego, w przypadku braku możliwości zapewnienia mu przez Wynajmującego samochodu tej samej lub wyższej klasy, o którym mowa w 16 pkt 7 Regulaminu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy najmu przez Najemcę z powodów określonych w § 16 pkt 8 Regulaminu, Wynajmujący zwróci Najemcy kwotę równą wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz kwotę czynszu najmu zapłaconą przez Najemcę na skutek dokonania rezerwacji samochodu.
 11. Najemca może dokonać odbioru samochodu tylko osobiście.
 12. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:
  1. ważny dowód osobisty, a w sytuacji, gdy Najemca jest obcokrajowcem – ważny paszport,
  2. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy kategorii „B”,
  3. kartę płatniczą w celu dokonania stosownych płatności za najem,
  4. w przypadku wskazania w formularzu internetowym innych osób uprawnionych do prowadzenia samochodu – oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt „a” i „b” niniejszego punktu Regulaminu.
 13. W razie niedokonania przez Najemcę odbioru samochodu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Najemcy wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną.
 14. Najemca może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego samochodu, informując Wynajmującego o odstąpieniu od umowy najmu. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu samochodu do momentu ustalonego terminu odbioru samochodu pozostało mniej niż 24 godziny odstąpienie od umowy najmu następuje za zapłatą przez Najemcę kwoty równej opłacie rezerwacyjnej, tytułem odstępnego.
 15. W przypadku określonym w § 16 pkt 13 i pkt 14 Regulaminu, Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Wynajmującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy najmu.
 16. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę trzecią wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji ,,DANE OSOBOWE” wymogów przewidzianych w § 2 i § 16 pkt 12 Regulaminu, Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Jednakże Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną.

§ 17 Opłata rezerwacyjna, opłaty dodatkowe i kary umowne.

 1. Najemca, uiszcza jednorazową opłatę rezerwacyjną w wysokości 10% całkowitego kosztu najmu (lecz nie mniej niż 100 €) z tytułu dokonania rezerwacji samochodu za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego PremiumRental.pl, w ciągu dwóch godzin od dokonania rezerwacji samochodu.
 2. Opłata rezerwacyjna wpłacona we wskazanym w pkt poprzedzającym terminie podlega zaliczeniu na poczet czynszu najmu.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji samochodu przez Najemcę, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji przypadku istnienia przeterminowanych zobowiązań Najemcy wobec Wynajmującego. W takim przypadku opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na pocztę spłaty zobowiązań najemcy w kolejności od najstarszego.
 5. Najemca oraz osoby trzecie, którym Najemca udostępnił do korzystania samochód na zasadach określonych w § 2 Regulaminu, uiszcza opłatę dodatkową z tytułu:
  1. braku dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybie: opłata za fakturę potwierdzającą koszty związanymi z ich wymianą + 50€;
  2. braku kluczyka do zamka: opłata według cennika autoryzowanego serwisu, za wymianę zamków w samochodzie +250€;
  3. brak pilota sterującego układem wydechowym RCP + 250€ zł;
  4. za każdy dzień postoju, spowodowany naprawą uszkodzeń w pojeździe lub uzupełnieniem brakujących elementów wyposażenia samochodu: dobowa stawka najmu wg. cennika wynajmu danego samochodu (od 240€ do 500€);
  5. podstawienia samochodu:
   – podstawienie auta w siedzibie wypożyczalni w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku: 0 zł
   – podstawienie auta w siedzibie wypożyczalni w godzinach 9:00 – 17:00 w soboty i niedziele: 25€
   – podstawienie auta w siedzibie wypożyczalni w godzinach 17:00 – 9:00 od poniedziałku do niedzieli: 30€
   – podstawienie auta w siedzibie wypożyczalni w dni świąteczne + 15€ do stawki jak w sobotę i niedzielę
   zgonie z godziną podstawienia.
   – podstawienie auta na terenie miasta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00: 25€
   – podstawienie auta na terenie miasta od
   soboty do niedzieli w godzinach 9:00 – 17:00: 50€
   – podstawienie auta na terenie miasta od poniedziałku do niedzielę w godzinach 17:00 – 9:00: 60€
   – podstawienie auta na terenie miasta w dni świąteczne + 15€ do stawki jak w sobotę i niedzielę
   zgodnie z godziną podstawiania.
   – podstawienie auta w dowolne miejsce na terenie Francji 1€ za kilometr;
  6. zwrot auta liczony jest analogicznie do podstawienia auta (wykaz należności powyżej).
  7. przekroczenie limitu kilometrów: 1€ za każdy kilometr ponad limit;
  8. opóźnienia w zwrocie samochodu:
   – powyżej 1 godziny, mniej niż 3 godziny: 25% stawki dobowej najmu,
    – powyżej 3 godzin, mniej niż 6 godzin: 50% stawki dobowej najmu,
    – powyżej 6 godzin: 100% stawki dobowej najmu;
  9. przedłużenia najmu bez zgody Wynajmującego – w wysokości pięciokrotność stawki dobowej najmu, za każdy dzień opóźnienia;
  10. naprawy blacharsko-lakierniczej i mechanicznej uszkodzeń powstałych z winy Najemcy: zgodnie z aktualnym cennikiem ASO;
  11. demontażu wyposażenia samochodu lub dokonywanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego: w wysokości uzależnionej od wartości zdemontowanego wyposażenia lub kosztów doprowadzenia samochodu do stanu poprzedniego sprzed dokonania przeróbek lub zmian;
  12. braku części wyposażenia samochodu: opłata wg cennika producenta + koszt montażu;
  13. mycia samochodu: w zależności od stopnia zabrudzenia: 50€;
  14. sprzątanie samochodu: w zależności od stopnia zabrudzenia: od 50€ do 100€;
  15. prania tapicerki w zależności od stopnia zabrudzenia i materiału: od 100€ do 200€;
  16. uzupełnienia paliwa w aucie do stanu wynikającego z protokołu wydania Najemcy: 2€ za litr paliwa;
  17. przekazania organom ścigania lub innym uprawnionym podmiotom danych osobowych najemcy w związku z popełnionym wykroczeniem lub przestępstwem: 25€;
  18. utraty gwarancji producenta na samochód z winy Najemcy, osoby trzeciej, której Najemca udostępnił do korzystania samochód na zasadach określonych w § 2 Regulaminu, według cennika ASO.
 6. Podane w pkt 4 niniejszego paragrafu opłaty dodatkowe wyrażone zostały w kwotach brutto.
 7. Wynajmujący będzie uprawniony do naliczenia Najemcy, osobom trzecim, którym Najemca udostępnił do korzystania samochód na zasadach określonych w § 2 Regulaminu, następujących kar umownych:
  1. z tytułu przekroczenia bez zgody Wynajmującego granic Francji, w wysokości 2000 € za każdy przypadek oraz zerwanie umowy;
  2. z tytułu palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów przez Najemcę, osoby trzecie, którym Najemca udostępnił do korzystania samochód na zasadach określonych w § 2 Regulaminu, a także przez osoby przewożone przez Najemcę jako pasażerowie, w wysokości 1000€ za każdy przypadek;
  3. z tytułu przewożenia zwierząt w samochodzie w wysokości 1000€ za każdy przypadek;
  4. z tytułu używania samochodu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym przede wszystkim udział w testach, wyścigach, rajdach itp., w wysokości 10000 € za każdy przypadek; 
  5. z tytułu zgubienia kluczy lub dokumentów samochodu, w wysokości 500€ za każdą rzecz. Ponadto Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów transportu do miejsca, w którym znajduje się samochód;
  6. z tytułu zgubienia lub uszkodzenia, któregokolwiek z innych przedmiotów wskazanych w protokole zdawczym i protokole odbiorczym w wysokości 200€ za każdą rzecz;
  7. z tytułu holowania samochodem innych pojazdów, w wysokości 1000€ za każdy przypadek;
  8. z tytułu ponadprzeciętnego zużycia bieżnika – wysokość kary umownej uzależniona jest od indywidualnej wyceny Wynajmującego na podstawie oględzin zużytego bieżnika;
  9. z tytułu niedozwolonego przemieszczania się Najemcy, osoby trzeciej, której Najemca udostępnił do korzystania samochód na zasadach określonych w § 2 Regulaminu, samochodu poza granicami Francji, w wysokości 2000€ złotych za każdy przypadek;
  10. z tytułu udostępnienia samochodu osobie do tego nieuprawnionej: 1000€ za każdy przypadek;
  11. z tytułu przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących spowodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie samochodu, a także przewożenia materiałów i środków, których posiadanie jest zabronione, w wysokości 100€ za każdy przypadek;
  12. z tytułu prób dokonania jak i wykonania w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, w wysokości 500€ za każdy przypadek;
  13. z tytułu demontażu wyposażenia samochodu, w wysokości 1000€ za każdy przypadek;
  14. z tytułu przekroczenia dopuszczalnej ładowności samochodu, w wysokości 500€ złotych za każdy przypadek;
  15. z tytułu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości w tym leków po zażyciu, których prowadzenie pojazdów jest zabronione, w wysokości 10000€ za każdy przypadek.
 8. Wymienione w § 17 pkt 3 kary umowne, nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 9. Za niedostosowanie się do regulaminu wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Strony nie są uprawnione do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z umowy najmu na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz procedura realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób trzecich uprawnionych do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu, jest Marcin Laskowski NIP: 5861359099, REGON: 192471578 oraz Tomasz Laskowski NIP: 5861359159, REGON: 192471584, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ACTIVE-IT s.c., adres do korespondencji: ul. Kartuska 361A, 80-125 Gdańsk, NIP: 9581507170, REGON: 220132607, działając pod marką PremiumRental, zwani w treści Regulaminu „Wynajmującym”.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.
 3. Dane osobowe Najemców oraz osób trzecich uprawnionych do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu obejmują:
  1. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, kraj wydania prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu samochodów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;
  2. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, historia wizyt na stronie www.PremiumRental.pl, historia transakcji – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody;
  3. nr PESEL Najemcy, a w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą numer NIP – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
 4. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy oraz osób trzecich uprawnionych do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
  1. dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;
  2. zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego samochodu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę – w tym weryfikacja przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium państw wskazanych w umowie i regulaminie – (w szczególności dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne wynajętego samochodu, trasa przejazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 lat od zwrotu przez Najemcę wynajętego samochodu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
 5. Najemcy oraz osobie trzeciej uprawnionej do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 6. Najemcy oraz osobie trzeciej uprawnionej do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Najemcy oraz osoby trzeciej uprawnionej do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu jest wyrażona zgoda, Najemca jak i osoba trzecia uprawniona do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych (adres mailowy: […]).
 8. Dane Najemcy oraz osób trzecich uprawnionych do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu mogą być udostępnione podwykonawcom Wynajmującego w zakresie działań marketingowych, Biuru Informacji Gospodarczej S.A., ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu samochodu, w szczególności świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi assistance, napraw mechanicznych i blacharsko lakierniczych.
 9. Dane Najemcy oraz osób trzecich uprawnionych do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu mogą być udostępniane podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023).
 10. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wynajmujący zostałby obciążony opłatami lub opłatami o podobnym charakterze o których mowa w pkt 9 i uiściłby opłaty, Najemca oraz osoby trzecie uprawnione do kierowania samochodem, zgodnie z brzmieniem § 2 Regulaminu zobowiązują się zwrócić Wynajmującemu wskazane opłaty.